Tisoy Tandioy, Rosa Ximena, Pueblo Inga - Santiago Putumayo, C.